Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газар – Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлт хийлээ. /2019.01.17/

2019-01-31

Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2019.01.15-нд 18 сум, 3 тосгоны 21 төсвийн шууд захирагч нарт , 2019.01.17 -нд аймгийн төвийн 57 төсвийн байгууллагуудын удирдлага, нягтлан бодогч нарт 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийх санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийлээ. Нээлтийг дарга, Тэргүүлэх аудитор Ч.Эрдэнэбаатар нээж, аудит хийх багийн гишүүдийг танилцуулав. Аудитын менежер Д.Оюунтуяа 2018 онд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын талаар болон 2019 онд хийгдэх аудитын явцад анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгөв. Мөн staus.audit.mn цахим хаягаар санхүүгийн тайланг хэрхэн илгээх талаар сургалт явууллаа.