УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ


Монгол улсын Ерөнхий аудиторын баталсан нэгдсэн удирдамжийн дагуу Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудит хийж тайланг Үндэсний аудитын газар, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга, холбогдох газруудад тус тус хүргүүллээ.