УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НИЙЦЛИЙН АУДИТ


Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газрын 2016-2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүн“ сэдэвт нийцлийн аудит хийж тайланг дарга бөгөөд тэргүүлэх аудиторын тушаалаар баталгаажуулж холбогдох газруудад хүргүүллээ.