УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА.


 

Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг хангасан 5 байгууллагын 2019 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлж Увс  аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитор М.Батсуурь, аудитын менежер М.Бат-амгалан нар байгууллагуудын дарга, нягтлан бодогч нарт итгэмжлэлийг гардууллаа.