УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛ, НИЙЦЛИЙН АУДИТ


Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу “Улсын төсвийн 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”,  “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт” сэдэвт гүйцэтгэл, нийцлийн аудитын гүйцэтгэлийн үе шатны ажлыг хийж байна.