УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ


Төрийн аудитын тухай хуулийн 15.2.3, 18.2, Төсвийн тухай хуулийн 8.9.4-д заасны дагуу  Увс аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудитыг хуулийн хугацаанд хийж дүгнэлтийг аймгийн Засаг дарга Д.Батсайханд гардуулан өглөө.