УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - САНХҮҮГИЙН АУДИТ


Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.3, 18 дугаар зүйлийн 18.2, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.5 дахь заалтад заасны дагуу орон нутгийн 2019 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хуулийн хугацаанд аудит хийж тайланг Үндэсний аудитын газар болон холбогдох бусад газруудад хүргүүллээ.