УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ


Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу “Улсын төсвийн 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудит хийж хугацаанд нь Үндэсний аудитын газар болон холбогдох бусад газруудад хүргүүллээ.