УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ


Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу Аймгийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх хөтөлбөрийн 2016-2019 оны зарцуулалтын үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөлтийн шатны ажлууд хийгдэж байна.