УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

2020-03-30 Увс аймаг

Төр, нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах, шүүхэд төрийг төлөөлөн оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой хамтран ажиллах “Санамж бичиг” аймгийн Прокурорын газартай байгууллаа.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2020-03-04 Увс аймаг

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар Улсын төсвийн 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийж төлөвлөгөө танилцуулав.

Санхүүгийн тайлангийн аудитын талаар товч мэдээлэл

2020-03-04 Увс аймаг

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1, 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны А/60 дугаар тушаалаар батлагдсан жагсаалтын дагуу 180, шинээр байгуулагдсан 2, нийт 182 төсвийн шууд захирагчдын 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийлээ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА.

2020-02-20 Увс аймаг

Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг хангасан 5 байгууллад итгэмжлэл гардууллаа.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ

2020-02-20 Увс аймаг

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1, 18 дугаар зүйлийн 18.2, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1-д заасны дагуу төсвийн шууд захирагчдын 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийж байна.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР- ТАНГАРАГ ӨРГҮҮЛЭХ ЁСЛОЛЫН АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2019-11-28 Увс аймаг

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн Б/249 дүгээр тушаалыг үндэслэн Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар тангараг өргүүлэх ёслолын арга хэмжээг зохион байгууллаа.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НИЙЦЛИЙН АУДИТ

2019-11-18 Увс аймаг

“Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газрын 2016-2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүн“ сэдэвт нийцлийн аудит хийж тайланг дарга бөгөөд тэргүүлэх аудиторын тушаалаар баталгаажуулж холбогдох газруудад хүргүүллээ.