УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ

2020-05-05 Увс аймаг

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу “Улсын төсвийн 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудит хийж хугацаанд нь Үндэсний аудитын газар болон холбогдох бусад газруудад хүргүүллээ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НИЙЦЛИЙН АУДИТ

2020-05-05 Увс аймаг

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу “Малчин сумын төсөвт байгууллагуудын 2017-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн” сэдэвт нийцлийн аудит хийж байна.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ

2020-05-05 Увс аймаг

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу “Аймгийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх хөтөлбөрийн 2016-2019 оны зарцуулалтын үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөлтийн шатны ажлууд хийгдэж байна.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НИЙЦЛИЙН АУДИТ

2020-05-05 Увс аймаг

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу “Түргэн сумын төсөвт байгууллагуудын 2017-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн” сэдэвт нийцлийн аудит хийж байна.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - САНХҮҮГИЙН АУДИТ

2020-05-05 Увс аймаг

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.3, 18 дугаар зүйлийн 18.2, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.5 дахь заалтад заасны дагуу орон нутгийн 2019 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хуулийн хугацаанд аудит хийж тайланг Үндэсний аудитын газар болон холбогдох бусад газруудад хүргүүллээ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ

2020-04-22 Увс аймаг

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудитыг хуулийн хугацаанд хийж дүгнэлтийг аймгийн Засаг дарга Д.Батсайханд гардуулан өглөө.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛ, НИЙЦЛИЙН АУДИТ

2020-04-02 Увс аймаг

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу “Улсын төсвийн 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”, “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт” сэдэвт гүйцэтгэл, нийцлийн аудитын гүйцэтгэлийн үе шатны ажлыг хийж байна.