УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - МЭДЭЭ

2019-07-09 Увс аймаг

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан, статистик мэдээ, төлөвлөгөөний биелэлтийг хугацаанд нь хүргүүллээ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НИЙЦЛИЙН АУДИТ

2019-06-17 Увс аймаг

“Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” сэдэвт нийцлийн аудит хийлээ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НИЙЦЛИЙН АУДИТ

2019-06-17 Увс аймаг

“Хяргас сумын төсөвт байгууллагуудын 2017, 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн” сэдэвт нийцлийн аудитыг хийж эхэллээ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НИЙЦЛИЙН АУДИТ

2019-06-17 Увс аймаг

“Сагил сумын төсөвт байгууллагуудын 2016-2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн” сэдэвт нийцлийн аудит хийж тайланг холбогдох газруудад хүргүүллээ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2019-06-17 Увс аймаг

“Байгаль хамгаалах болон автозамын сангийн 2014-2018 оны хөрөнгийн зарцуулалтын үр дүн” сэдэвт нийцлийн аудитын нээлт хийж төлөвлөгөө танилцуулав.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2019-06-17 Увс аймаг

“Аймгийн төвийн сургууль, цэцэрлэгийн “Үдийн цай” хөтөлбөр болон хоолны зардлын зарцуулалтын үр дүн /2016-2018/” сэдэвт нийцлийн аудитын нээлт хийж төлөвлөгөө танилцуулав.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - СУМДАД АЖИЛЛАА

2019-05-17 Увс аймаг

“Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” сэдэвт нийцлийн аудитаар Түргэн, Тариалан суманд ажиллаа.