НАМ, ЭВСЭЛ, НЭР ДЭВШИГЧ НАРЫН АНХААРАЛД

2020-09-21 Увс аймаг

Нам, эвсэл болон нэр дэвшигч нь хуулийн хугацаанд сонгуулийн зардлын данс нээсэн банкны нэр дансны дугаарыг ирүүлнэ үү.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2020-09-14 Увс аймаг

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Төрөөс бүх нийтийн ерөнхий боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийж төлөвлөгөө танилцуулав.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2020-09-14 Увс аймаг

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2019 оны хөрөнгийн зарцуулалт” сэдэвт нийцлийн аудитын нээлт хийж төлөвлөгөө танилцуулав.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2020-09-14 Увс аймаг

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар Эмийн эргэлтийн сангийн 2017-2019 оны үйл ажиллагааны үр дүн сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийж төлөвлөгөө танилцуулав.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НИЙЦЛИЙН АУДИТ

2020-06-30 Увс аймаг

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу “Түргэн сумын төсөвт байгууллагуудын 2017-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн” сэдэвт нийцлийн аудит хийж холбогдох газруудад хүргүүллээ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тойрогт нам, эвсэл, нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээ

2020-06-30 Увс аймаг

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 49.1 дэх хэсэг, Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тойрогт нам, эвсэл, нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг хуулийн хугацаанд тогтоож нийтэд мэдээллээ.