УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2019-04-16 Увс аймаг

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” сэдэвт нийцлийн аудитын нээлт хийж төлөвлөгөө танилцуулав.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ

2019-04-12 Увс аймаг

Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө сэдэвт гүйцэтгэлийн аудит хийж тайланг Үндэсний аудитын газарт хүргүүллээ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ

2019-04-12 Увс аймаг

Увс аймгийн 19 сумын Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийж дүгнэлтийг хуулийн хугацаанд сумдын Засаг дарга нарт хүргүүллээ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НИЙЦЛИЙН АУДИТ

2019-04-12 Увс аймаг

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалт, Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд нийцлийн аудит хийж тайланг Үндэсний аудитын газарт хүргүүллээ.   

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - СУМДАД АЖИЛЛАА.

2019-03-07 Увс аймаг

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны зарцуулалт, Улсын төсвийн 2018 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө, Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт сэдэвт гүйцэтгэл болон нийцлийн аудитаар Өлгий, Өмнөговь, Ховд, Бөхмөрөн сумдад ажиллаа.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

2019-03-07 Увс аймаг

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар төр, олон нийтийн ашиг сонирхолыг хамгаалах, шүүхэд төрийг төлөөлөн оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх хамтран ажиллах “Санамж бичиг” аймгийн Прокурорын газартай байгууллаа.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2019-03-07 Увс аймаг

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны зарцуулалт, Улсын төсвийн 2018 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө, Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт сэдэвт гүйцэтгэл болон нийцлийн аудитын нээлт хийж төлөвлөгөө танилцуулав.