УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НИЙЦЛИЙН АУДИТ

2020-06-30 Увс аймаг

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу “Түргэн сумын төсөвт байгууллагуудын 2017-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн” сэдэвт нийцлийн аудит хийж холбогдох газруудад хүргүүллээ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тойрогт нам, эвсэл, нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээ

2020-06-30 Увс аймаг

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 49.1 дэх хэсэг, Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тойрогт нам, эвсэл, нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг хуулийн хугацаанд тогтоож нийтэд мэдээллээ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НИЙЦЛИЙН АУДИТ

2020-06-18 Увс аймаг

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу “Малчин сумын төсөвт байгууллагуудын 2017-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн” сэдэвт нийцлийн аудит хийж холбогдох газруудад хүргүүллээ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2020-06-17 Увс аймаг

Нам, эвслүүд мөрийн хөтөлбөрөө хуулийн хугацаанд ирүүлнэ үү.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НИЙЦЛИЙН АУДИТ

2020-06-11 Увс аймаг

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 49.1 дэх хэсэг, Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу “Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тойрогт нам, эвсэл, нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг тогтоох” нийцлийн аудитыг эхлүүллээ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2020-06-11 Увс аймаг

Хандивын тайлан ирүүлэх тухай