УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР- ТАНГАРАГ ӨРГҮҮЛЭХ ЁСЛОЛЫН АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2019-11-28 Увс аймаг

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн Б/249 дүгээр тушаалыг үндэслэн Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар тангараг өргүүлэх ёслолын арга хэмжээг зохион байгууллаа.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НИЙЦЛИЙН АУДИТ

2019-11-18 Увс аймаг

“Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газрын 2016-2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүн“ сэдэвт нийцлийн аудит хийж тайланг дарга бөгөөд тэргүүлэх аудиторын тушаалаар баталгаажуулж холбогдох газруудад хүргүүллээ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ

2019-11-18 Увс аймаг

“Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудит хийж тайланг Үндэсний аудитын газар, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга, холбогдох газруудад тус тус хүргүүллээ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НИЙЦЛИЙН АУДИТ

2019-11-18 Увс аймаг

“Увс аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 2016-2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн” сэдэвт нийцлийн аудит хийж тайланг дарга бөгөөд тэргүүлэх аудиторын тушаалаар баталгаажуулж холбогдох газруудад хүргүүллээ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ

2019-11-18 Увс аймаг

“Байгаль хамгаалах болон автозамын сангийн 2014-2018 оны хөрөнгийн зарцуулалтын үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудит хийж тайланг дарга бөгөөд тэргүүлэх аудиторын тушаалаар баталгаажуулж холбогдох газруудад хүргүүллээ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ

2019-11-18 Увс аймаг

“Аймгийн төвийн сургууль, цэцэрлэгийн “Үдийн цай” хөтөлбөр болон хоолны зардлын зарцуулалтын үр дүн /2016-2018/” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудит хийж тайланг дарга бөгөөд тэргүүлэх аудиторын тушаалаар баталгаажуулж холбогдох газруудад хүргүүллээ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ

2019-11-18 Увс аймаг

“Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн ” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудит хийж тайланг Үндэсний аудитын газар, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга, Нийгмийн даатгалын хэлтэст тус тус хүргүүллээ.